Tặng sách lập trình Phpfox

Tặng sách lập trình Phpfox
Mình vừa viết xong một cuốn sách lập trình chuyền về mạng xã hội PHPFOX
Chi tiết tại http://giaoluutruonglop.vn/

Replace URLs in text with HTML links

function make_links_blank($text)
{
return preg_replace(
array(
‘/(?(?=]*>.+)
(?:
]*>.+)
|
([^=”\’]?)((?:https?|ftp|bf2|):\/\/[^ \n\r]+)
)/iex’,
‘/
]*)target=”?[^”\’]+”?/i’,
‘/
]+)>/i’,
‘/(^|\s)(www.[^ \n\r]+)/iex’,
‘/(([_A-Za-z0-9-]+)(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@([A-Za-z0-9-]+)
(\\.[A-Za-z0-9-]+)*)/iex’
),
array(
“stripslashes((strlen(‘\\2’)>0?’\\1
\\2\\3′:’\’))”,
‘<a\\1',
'‘,
“stripslashes((strlen(‘\\2’)>0?’\\1
\\2\\3′:’\’))”,
“stripslashes((strlen(‘\\2′)>0?’\‘:’\’))”
),
$text
);
}

From :http://stackoverflow.com/questions/1188129/replace-urls-in-text-with-html-links

Find URLs in Text, Make Links

<?php

// The Regular Expression filter
$reg_exUrl = "/(http|https|ftp|ftps)\:\/\/[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}(\/\S*)?/";

// The Text you want to filter for urls
$text = "The text you want to filter goes here. http://google.com&quot;;

// Check if there is a url in the text
if(preg_match($reg_exUrl, $text, $url)) {

// make the urls hyper links
echo preg_replace($reg_exUrl, "{$url[0]} “, $text);

} else {

// if no urls in the text just return the text
echo $text;

}
?>

Dạy lập trình PHP và Dạy lập trình mạng xã hội PHPFOX

Download PDF
Dạy lập trình PHPFOX

Download PDF
Dạy lập trình PHP

Liên hệ:
Nguyễn Thanh Nam
Email: khanhnam99@gmail.com
Phone: 0169 7540 418

Bán phần mềm quản lý dự án cho các công ty


Download PDFDownload PPT


Download PPT


Download DOC

Cung cấp cho các công ty cập nhật dự án trong tuần ,tháng năm.
Xem các dự án đã trúng thầu trong tháng ,trong năm.
Dễ dàng nhỏ gọn.

Liên hệ:
Nguyễn Thanh Nam
Email: khanhnam99@gmail.com
Phone: 0169 7540 418

Compressing CSS with PHP

function compress_css($css) {
    // Remove comments
    $css = preg_replace('!/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*/!', '', $css);
    // Remove whitespace
    $css = str_replace(array("\r\n", "\r", "\n", "\t", '  ', '    ', '    '), '', $css);
    return $css;
}
Dont’ forget that, if you are using PHP to output CSS, you’ll need to serve the correct headers:
header("Content-type: text/css");
header("Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", (time() + 604800000)) . " GMT");

get attr select option

<select name="test" id="test">
  <option value="1" title="something here"*>first option</option>
  <option value="2" title="something else here">second option</option>
  <option value="3" title="another thing here">third option</option>
</select>


$('#test option:selected').attr('title');

$('#test').find('option:selected').attr('title');